liczba odwiedzin: 344979

Nawigacja


ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2020/2021 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2020/2021

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIE PRZUYJĘTYCH BĘDZIE OPUBLIKOWANA W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA NA TABLICY OGŁOSZEŃ

 

Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy" - wyjaśnia urząd w specjalnym poradniku edukacyjnym.

 

UWAGA!

RODZICE DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W I POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM- MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI DO POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ( KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZŁOŻENIA KOMPLETU DOKUMENTÓW)