liczba odwiedzin: 345133

Nawigacja


PROMOCJA ZDROWIA 2019-2020 PLAN PRACY 2016/2017 PLAN PRACY 2015/2016 PLAN PRACY 2014/2015 KONKURS NA LOGO SPZ NASZE AKCJE PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PREZENTACJA

PROMOCJA ZDROWIA

PLAN PRACY 2016/2017

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kruszynie

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE

STYCZEŃ 2016 /STYCZEŃ 2017

PRIORYTET: Klimat społeczny i zdrowie psychiczne

Problemy priorytetowe:

                                            1. Brak odpowiedniej motywacji do nauki oraz właściwego zachowania                                                 na lekcjach.                                               

                                            2. Brak odpowiednich relacji miedzy uczniami.

                                            3. Minimalizacja stresu w szkole oraz umiejętność radzenia sobie ze                                        stresem w trudnych sytuacjach.

Opis problemu: 

W celu podjęcia skutecznych działań w zakresie profilaktyki i  promocji  zdrowia                   w naszej szkole w lutym 2016 roku dokonano diagnozy dotyczącej „klimatu szkoły”. Ankietowano uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie obserwacji, wywiadów, wyników diagnozy (ankiety) wyłoniono  problemy priorytetowe oraz opracowano plan działań zmierzających do ich rozwiązania.

 

Uzasadnienie: 

R. H. Moos (za Gaś 2006, Collie, Shapka, Perry 2012) definiuje klimat szkoły jako społeczną atmosferę środowiska edukacyjnego, którego uczestnicy mają różne doświadczenia życiowe. Atmosfera ta ma pomóc w realizacji celów, dla których została powołana społeczność szkolna. Do celów tych należy:  wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia,  integracja wychowania z kształceniem,  zachowanie proporcji między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem,  uszanowanie podmiotowości ucznia, czyli prymat potrzeb rozwojowych ucznia nad wymogami przedmiotów,  oparcie na funkcjach nauczyciela: modelowej, dydaktycznej, instruktażowej oraz wychowawczej. Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany jest na osiągnięcie pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Dojrzałość w sferze fizycznej wyrażać się będzie prawidłowym rozwojem fizycznym i związaną z nim sprawnością, ale także z wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi prowadzenie zdrowego stylu życia. Dojrzałość w sferze fizycznej wyrażać się będzie prawidłowym rozwojem fizycznym i związaną z nim sprawnością, ale także z wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi prowadzenie zdrowego stylu życia. Natomiast dojrzałość w sferze psychicznej wiązać się będzie z braniem odpowiedzialności za siebie i swój stosunek do otoczenia oraz z satysfakcją czerpaną z życia.  Z kolei dojrzałość w sferze społecznej to posiadanie umiejętności adekwatnego funkcjonowania w wymiarze norm i ról społecznych oraz podejmowanie nowych zadań rozwojowych wynikających z wchodzenia w nowy etap życia. Wreszcie dojrzałość na poziome sfery duchowej to posiadanie konstruktywnego systemu wartości i poczucie sensu życia (Gaś 2001). Naczelnym zadaniem społeczności szkolnej jest aktywne towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, stworzenie atmosfery umożliwiającej realizację celów rozwojowych. Wsparcie to powinno zawierać następujące działania:  w sferze fizycznej - chronić zdrowie i życie,  w sferze psychicznej - pozwalać uczniowi doświadczać poczucia bezpieczeństwa,  w sferze społecznej - dostarczać uczniowi wzorców konstruktywnych ról społecznych, w sferze duchowej - propagować konstruktywne wartości i pomagać w odnalezieniu sensu istnienia.(za Wiesław Poleszak, Klimat szkoły, ORE).

. Przyczyny istnienia problemu:

            Priorytet 1: Brak odpowiedniej motywacji do nauki oraz właściwego zachowania na lekcjach.            

 • brak niezbędnej energii potrzebnej do nauki,
 • zła atmosfera w domu, słaby kontakt z dzieckiem, kłótnie, konflikty itp.,
 • zbyt wygórowane cele przerastające możliwości, dziecka,
 • nierozbudzanie zainteresowań, brak rozwijania nawyku czytelnictwa, niepokazywanie wartości nauki i wiedzy,
 • brak określonych i usystematyzowanych działań,
 • brak konsekwencji i wytrwałości,
 • kłótnie, niezgoda w rodzinie, konflikt rodziców z prawem,
 • niska pozycja społeczno- ekonomiczna rodziny,
 • pobyt dziecka w instytucjach opiekuńczych,
 • wykorzystywanie przez uczniów swoich upośledzeń, dysfunkcji, itp.,
 • czynniki genetyczne, wrodzone,
 • chęć zwrócenia na siebie uwagi, władzy,

 

Propozycje rozwiązania problemu: 

 • uczniowie poświęcają więcej czasu na naukę i przygotowanie się do zajęć,
 • samodzielnie odrabiają zadania domowe,
 • aktywnie uczestniczą w lekcji,
 • wyznaczają sobie cele szczegółowe i je realizują,
 • podejmują walkę z własnym lenistwem,
 • nauczyciele prowadzą atrakcyjne, ciekawe lekcje,
 • stosują nowoczesne środki dydaktyczne,
 • stwarzają klimat dobrej organizacji i wydajności,
 • ustalenie z uczniami reguł pracy na lekcji,
 • przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

 

Przewidywane kryteria sukcesu: 

- uzyskanie lepszych ocen przez uczniów,

      -udział w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym,

      - zmiana nawyków i przyzwyczajeń,

      - przestrzeganie przez uczniów ustalonych reguł pracy

Przyczyny istnienia problemu:

Priorytet 2: Brak odpowiednich relacji miedzy uczniami.

 

 • mniejsze możliwości intelektualne kolegów,
 • zachowanie inne niż pozostałych kolegów,
 • wygląd zewnętrzny,
 • niezdrowa rywalizacja,

 

Propozycje rozwiązania problemu:

 

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny,
 • zachęcanie do niesienia pomocy i postępowania takiego, aby innym było z nami dobrze,
 • kontakt z psychologiem,
 • angażowanie wszystkich uczniów jednakowo w życie klasy,
 • skierowanie uczniów mających trudności w nauce do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
 • organizowanie spotkań pozalekcyjnych, gdzie uczniowie mogą się lepiej poznać i pobawić (wycieczki, dyskoteki, samopomoc koleżeńska).
 • na godzinie wychowawczej rozmowy z uczniami na temat wzajemnych relacji międzyludzkich,
 • wdrażanie do dobrego postępowania przez zabawę

Przewidywane kryteria sukcesu: 

- uczniowie pomagają sobie wzajemnie,

- nawiązują nowe przyjaźnie,

- budują pozytywne relacje miedzy sobą,

- akceptują siebie

 

Przyczyny istnienia problemu:

 

Priorytet 3: Minimalizacja stresu w szkole oraz umiejętność radzenia sobie ze                                                        stresem w trudnych sytuacjach.

 

 

 • przykre/radosne przeżycie
 • zagrożenie o charakterze fizycznym lub psychicznym,
 • przeciążenie- wykonanie określonych czynności na granicy swoich możliwości
 • zakłócenie (np. brak informacji lub niemożność jej zrozumienia)
 • deprywacja (brak, strata o charakterze fizycznym lub psychicznym),
 • konflikty z rodzicami,
 • silny nacisk grupy rówieśniczej.

 

Propozycje rozwiązania problemu:

 • edukacja uczniów o sposobach radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresowych i sposobów postępowania w takich sytuacjach,
 • niwelowanie niepowodzeń szkolnych.

 

Przewidywane kryteria sukcesu: 

-uczniowie znają sposoby radzenia sobie ze stresem,

- znają swoje prawa i obowiązki; korzystają z praw, wywiązują się z obowiązków,

- aktywnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, wykorzystują aktywne spędzanie wolnego czasu jako sposob na odreagowanie sytuacji stresujących,

- wyrównują braki w nauce i uzyskują wyższe stopnie

 

 

 

Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów  priorytetowych

 

ZADANIE/CEL

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Podniesienie motywacji do nauki.

-pogadanki, ciekawe ćwiczenia motywujące ucznia do pracy,
- kontrola , na bieżąco ,osiągnięć uczniów,
- rozliczanie uczniów z zadań,
- kontakty z rodzicami,
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów,
- opracowanie projektu pracy wychowawczej własnej,

- ciekawe lekcje z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych

cały rok

wychowawcy klas IV- VI / nauczyciele

2.  Prezentujemy swoje talenty i osiągnięcia.

- udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych,

- organizacja Gali Talentów (etap szkolny, gminny)

cały rok

 

 

maj 2016

wszyscy nauczyciele

 

 

-p. M. Gal

3.Uczymy się zdrowej rywalizacji.

-udział uczniów w zawodach sportowych, innych konkursach na szczeblu gminy i powiatu,

- pogadanki z wychowawcami w klasach

 

cały rok

p. M. Kwaśniak, nauczyciele

4. Przestrzegamy ustalonych reguł pracy na lekcjach.

- przypomnienie uczniom norm szkolnych, ich obowiązków,

- ustalenie norm i zasad pomiędzy nauczycielem a uczniem,

- przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących z niewłaściwie zachowującymi się uczniami,

- rozmowy z rodzicami

- współpraca z PPP

cały rok

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

5. Budowanie pozytywnych relacji między uczniami.

Integracja zespołów klasowych.

- ułożenie w każdej klasie „Kodeksu zachowań ucznia Szkoły Podstawowej w Kruszynie”; praca nad kodeksem, wybór zasady do propagowania przez każdego ucznia przez tydzień lub w razie potrzeby.

 

 

 

6. Tydzień pomocy koleżance/ koledze.

- wykonanie plakatów, prac plastycznych,

- pomoc kolegom w nauce,

- pomoc młodszym dzieciom,

- zorganizowanie zabaw dla młodszych kolegów podczas przerw

Kwiecień 2016r.

Nauczyciele, uczniowie, SU

7. Dzień Życzliwości  i Pozdrowień.

-  Drzewa Życzliwości (dolny korytarz),

- pogadanki z dziećmi na lekcjach,

- „życzliwość” tematem przewodnim na lekcjach,

- wykonanie kartek, pisanie pozdrowień

- konkurs na najładniejszą kartkę

 

Maj 2016r.

Nauczyciele, uczniowie, SU

8.  „Klasa dla szkoły”.

- przygotowanie przez poszczególne klasy atrakcyjnej propozycji dla społeczności szkolnej ( konkursy, przedstawienia, zawody sportowe, wystawy itp.)

 

Klasy 0-III

……………………………………………………………..

Klasy 4-6

………………………………………………………………

wychowawcy

9. Poniesienie świadomości społeczności szkolnej na temat sposobów radzenia sobie ze stresem.

-edukacja rodziców- jak pomóc swojemu dziecku w sytuacjach stresowych: przeprowadzenie pogadanki dla rodziców podczas zebrań z rodzicami

- szkolenie dla nauczycieli „Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem”,

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych w formie pogadanki : „Stres- przyjaciel czy wróg? Sposoby walki z nim”

cały rok

wychowawcy

10. Kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

- zmniejszenie stresorów w życiu szkoły poprzez ustalenie jasnych reguł współpracy miedzy nauczycielami, pracownikami, uczniami

cały rok

Wychowawcy, nauczyciele

11. Przygotowanie przez uczniów „Instrukcji radzenia sobie w sytuacjach trudnych”.

- wykonanie gazetek w klasach i  na korytarzu szkolnym dotyczącej możliwych sposobów  relaksacji w szkole i w domu

XI 2016r.

wychowawcy

12. Sposoby na walkę ze stresem. Aktywny wypoczynek.

- organizacja szkolnych zawodów sportowych,

- zajęcia świetlicowe na świeżym powietrzu

- wycieczki

cały rok

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy

13. Szkolny Dzień Promocji Zdrowia.

 

Obchody Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia 21 marca:

- konkurs na plakat i hasło promujące aktywność fizyczną, zdrowe odzywianie,

- zawody sportowe.

 

marzec 2016

zespół ds. SzPz, Samorząd Uczniowski,

nauczyciel wychowania fizycznego

14.Aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

- uczniowie wspólnie z wychowawcą  organizują imprezy klasowe, wycieczki, apele itp.

imprezy, uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym

nauczyciele, rodzice

15. Bezpiecznie spędzam wakacje.

Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, gazetka ścienna.

czerwiec 2016

wychowawcy

16. Propagujemy zdrowy styl życia.

pogadanki na lekcjach wychowawczych, gazetka szkolna, udział w konkursach dotyczących zdrowia i profilaktyki, organizacja wycieczek turystyczno -rekreacyjnych.

cały rok

pani pielęgniarka,

wychowawcy,

nauczyciel wych.fiz.,

nauczyciel przyrody

17. „Bądź silniejszy od nałogu”.

Konkurs plastyczny dla klas I-VI. Wykonanie prac plastycznych dowolną techniką.

październik 2016

Joanna Czaplicka

 

 

                                                                       opracowała: Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz