liczba odwiedzin: 345069

Nawigacja


PROMOCJA ZDROWIA 2019-2020 PLAN PRACY 2016/2017 PLAN PRACY 2015/2016 PLAN PRACY 2014/2015 KONKURS NA LOGO SPZ NASZE AKCJE PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PREZENTACJA

PROMOCJA ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

„Na zdrowie”

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZYNIE

realizacja programu: 3 lata

 

 1. WSTĘP

„Nasze zdrowie w naszych rękach”

Zdrowie jest dla człowieka wartością najwyższą. W codziennym życiu często mówimy, że jest ono najważniejsze. Należy więc uczyć i wychowywać do zdrowego trybu życia fizycznego i psychicznego. Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym człowieka, odbija się na nim w sposób niekorzystny. Wynikiem tego są schorzenia: nerwice, zaburzenia układu krążenia, w zakresie narządów ruchu. Promowanie zdrowia jest więc nadrzędną potrzebą warunkującą kształtowanie nawyków służących dbaniu o własne zdrowie, rozwijanie pozytywnego zainteresowania zdrowiem w oparciu o niezbędne wiadomości, formowanie postaw umożliwiających skuteczną profilaktykę, leczenie, pielęgnację, rehabilitację oraz stosowanie zasad higieny w życiu jednostki i zbiorowości. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przygotowanie ucznia do życia tak, aby w przyszłości potrafił dokonywać właściwych wyborów, również w sprawach zdrowia. Umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia kształtują się we wczesnym dzieciństwie, gdyż wtedy psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływanie otoczenia. Później trudno to zmienić, dlatego nabyte w tym wieku umiejętności, nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata życia. Uczniowie spędzają większość dnia w szkole, a zdrowie fizyczne i psychiczne ma znaczny wpływ na zdrowie, samopoczucie i naukę.

Ze względu na wyjątkowe znaczenie tych treści ,dla dobra młodego człowieka powinny one uzyskać w edukacji szkolnej najwyższy priorytet. Zdrowie jest warunkiem dobrej jakości życia, w tym osiągnięć szkolnych.

 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      Treści zawarte w programie  edukacji  prozdrowotnej „Na zdrowie”  są  zgodne z podstawą programową. Dostosowane są do zagadnień  zawartych  w programach: wychowawczym i profilaktyki. Dostosowano go do zadań szkoły wpływających na kształtowanie właściwych postaw i umiejętności zdrowego stylu życia i podejmowania działań na rzecz zdrowia.

 1. WARUNKI  REALIZACJI  PROGRAMU

       Edukację prozdrowotną w szkole realizują nauczyciele wszystkich przedmiotów ( do własnego programu nauczania włączają treści ścieżki prozdrowotnej). Promocją zdrowia w placówce zajmują się członkowie zespołu promującego zdrowie, wychowawcy klas, nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, techniki, higienistka szkolna. Edukacja prozdrowotna  być realizowana podczas zajęć pozalekcyjnych (SKS), w ramach imprez szkolnych, wycieczek.

 1. CEL GŁÓWNY

            Kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Dostosowanie przekazywanych treści do możliwości uczniów .
 • Wzbudzanie zainteresowania tematem przez stosowanie różnych metod aktywizujących.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej i otoczenia, prawidłowego odżywiania się, prawidłowej postawy ciała, aktywności fizycznej.
 • Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia.
 • Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
 • Uczenie, jakie  korzyści wynikają z podejmowania czynnego wypoczynku w postaci ruchu.
 • Przekazywanie wiedzy o  związku między sposobem żywienia, a zdrowiem.
 • Rozwijanie świadomości o  zagrożeniach dla zdrowia pojawiających się w różnych etapach naszego życia.
 • Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z innymi.

 

 1.  METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI

      W czasie realizacji programunauczyciele będą wykorzystywać przede wszystkim metody aktywizujące, np. burzę mózgów, drzewko decyzyjne, kula śnieżna, dyskusja itp. Można również wykorzystać różnorodne formy pracy oraz działania: tworzenie wystaw związanych z profilaktyką prozdrowotną — prace plastyczne, organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej, korzystać ze środków audiowizualnych i różnorodnej literatury o tematyce zdrowotnej,  organizowanie wycieczek oraz imprez rekreacyjno-sportowych, udział w przedstawieniach profilaktycznych, przygotowywanie przedstawień, inscenizacji o tematyce prozdrowotnej; organizowanie gier i zabaw ruchowych.

        

 1.    OBSZARY TEMATYCZNE

 

 • Higiena osobista człowieka i środowiska, w którym się znajduje.
 • Zasady zdrowego odżywiania.
 •  Czynny  wypoczynek, organizacja czasu wolnego.
 • Moje miejsce w grupie rówieśniczej.
 • Mój stosunek do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 •  Wpływ używek i substancji psychoaktywnych. Życie bez nałogów.

 

 1. EWALUACJA

 

            Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i pod koniec roku szkolnego.  Odbywać się  będzie poprzez obserwację uczniów (karty obserwacji), rozmowy z uczniami i rodzicami, karty pracy, ankiety. Uzyskane wnioski będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

 

1. Higiena osobista człowieka i środowiska, w którym się znajduje

 

TEMATYKA ZAGADNIEŃ

TREŚCI  KSZTAŁCENIA

METODY I FORMY REALIZACJI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

KLASY

1. Higiena osobista, czystość ciała, odzieży.

- wprowadzenie pojęć z zakresu higieny,

- uświadamianie nawyków związanych z utrzymywaniem higieny osobistej,

- poznanie chorób brudnych rąk,

- uświadamianie nawyków kontroli stanu uzębienia u stomatologa,

- poznanie zasad higienicznego trybu życia.

-pogadanka, burza mózgów,

- spotkania z higienistką szkolną,

- realizacja ścieżki prozdrowotnej,

-przyroda,

- lekcje wychowawcze,

- konkursy,

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: "zdrowie", "choroba", "higiena",
- określa czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej,

-potrafi korzystać z porad stomatologa,
- rozumie, że woda jest podstawą utrzymania higieny osobistej

0;

I-III;

IV-VI

2 . Choroby zakaźne.

-poznanie zagrożeń wynikających z braku troski o higienę,

-poznanie  nazw chorób zakaźnych (krótka ich charakterystyka),

- jak właściwie postępować w czasie choroby,

- realizacja ścieżki prozdrowotnej,

-pogadanki,

-film,

-przyroda,

-spotkania z lekarzem

 

- wie, jak  rolę odgrywają  drobnoustroje w wywoływaniu chorób zakaźnych,
- wymienia i charakteryzuje najczęściej występujące choroby zakaźne,
- rozumie i wyjaśnia powiązania między brakiem higieny a rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

 

IV

3.Czystość w klasie, szkole, domu i najbliższym otoczeniu.

- poznanie zależności między czystością, a dobrym samopoczuciem i zdrowiem

-pełnienie dyżurów w klasie i szatni,

- akcja sprzątania Świata,

- Dzień Ziemi w szkole,

- realizacja ścieżek:  ekologicznej i prozdrowotnej,

- apele

- wykazuje związek choroby z brakiem zachowania miejsca pracy i wypoczynku,

-potrafi dostrzec związek między czystością a stanem zdrowia i dobrym samopoczuciem.
 

-0;

-I-III;

-IV-VI.

4. Mój strój świadczy o mnie.

-utrwalenie zasad higieny,

- jak wygląda odpowiedni strój do szkoły,

- omówienie sposobów dbania o własny wygląd, higienę, strój.

- pogadanka, burza mózgów,

- realizacja ścieżki prozdrowotnej,

- lekcje wychowawcze,

-spotkania z higienistką.

 

- stosuje zasady higieny,
-rozumie potrzebę  zmiany obuwia w pomieszczeniu,
- wie, jak wygląda strój ucznia,
- podaje przykłady dbania o strój,
 

 

0;

I-III;

IV-VI.

5. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?

- poznanie zasad pracy umysłowej,

-poznanie czynników ułatwiających i utrudniających uczenie się,

- jak ułożyć właściwy plan dnia z zachowaniem równowagi miedzy nauką, wypoczynkiem, relaksem.

-pogadanki,

- lekcje wychowawcze, przyrody,

-podręczniki, poradniki,

-Internet.

 

- stosuje zasady higieny pracy umysłowej,
- zna i wymienia czynniki ułatwiające i utrudniające uczenie się
- podaje plan organizacji czasu nauki z zachowaniem zasad higieny

 

I-III;

IV-VI.

 

 

 1. Zasady zdrowego odżywiania

 

1. Zasady zdrowego odżywiania.

 • poznanie potrzeb pokarmowych ludzi w zależności od wieku, płci, aktywności i stanu zdrowia,

- zapoznanie się ze złymi nawykami żywieniowymi,

-poznanie zasad zdrowego odżywiania,

- zdrowe produkty żywnościowe w codziennym jadłospisie.

-realizacja ścieżki prozdrowotnej,

- lekcje wychowawcze,

- akcja „Szklanka mleka”,

- akcja „Owoce w szkole”,

- plakaty.

- zna zasady właściwego odżywiania,
- podaje przykłady produktów lekko i ciężko strawnych,
- umie przygotować prosty posiłek zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania,

- potrafi dokonać wyboru zdrowej żywności.

 1.  
 2.  
 3.  

2.Podstawowe składniki odżywcze i ich rola w organizmie.

-poznanie głównych składników odżywczych oraz ich znaczenia dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu

- pogadanka,

- realizacja ścieżki prozdrowotnej,

- konkursy,

- lekcje wychowawcze,

- plakaty.

- wymienia podstawowe składniki odżywcze,

- potrafi dokonać podziału pokarmów ze względu na zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin, soli mineralnych.

 •  

3.Żeby posiłek stał się przyjemnością…

- poznanie zasad kulturalnego  i higienicznego spożywania posiłków,

-poznanie  sposobów przechowywania  żywności i zabezpieczania  jej  przed zepsuciem

- zależność między  odżywianiem a  samopoczuciem i zdrowiem człowieka .

 

- drama

- lekcja techniki

- imprezy szkolne

- ćwiczenia praktyczne

 

- dostrzega niewłaściwe zachowania się przy stole,
- umie posługiwać się sztućcami,
- potrafi estetycznie nakrywać do stołu,
- potrafi wykonywać dekorację potraw,
- podaje sposoby właściwego przechowywania i podawania produktów,

 

 1.  
 2.  
 3.  

 

 •  

1. Czas wolny- jak go spędzam?

-poznanie roli ruchu na świeżym powietrzu,

-poznanie wpływu aktywności fizycznej na ogólną kondycję i harmonijny rozwój,

- poznanie różnych form aktywności ruchowej (na powietrzu i w wodzie).

 

- lekcje wychowawcze,

-wycieczki,

- zajęcia ruchowe: SKS,

- spacery,

- zajęcia świetlicowe,

- Dzień Sportu,

-Szkolny Dzień Rekreacji.

- odróżnia wypoczynek bierny od czynnego,
- potrafi zaprojektować prawidłowy plan codziennych zajęć,
- umie gospodarować swoim czasem,
- określa zależności między stanem zdrowia a zdrowym trybem życia,

 

0;

I-III;

IV-VI.

2. Jak wygląda moje miejsce relaksu i wypoczynku?

- poznanie walorów estetycznych, wychowawczych i zdrowotnych wypoczynku w naturalnym środowisku,

- podejmowanie aktywności fizycznej w określonych warunkach środowiska naturalnego.

- wycieczki,

-spacery,

- zajęcia w terenie,

- filmy.

-dostrzega piękno najbliższej okolicy,

- podejmuje aktywność fizyczną dostosowując ją do określonego miejsca,

- dobiera odpowiedni ubiór sportowy.

0;

I-III;

IV-VI.

3. Czy właściwie organizuję czas pracy i wypoczynek?

- poznanie zależności między rodzajem aktywności a formą wypoczynku,

- uczenie utrzymywania prawidłowej postawy przy siedzeniu, chodzeniu, dźwiganiu i noszeniu ciężarów,

- poznanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z wad postawy,

-poznanie budowy i funkcji kręgosłupa

- pogadanki,

- lekcje wychowawcze,

- przyroda,

-badanie postawy

- wie, jak zrównoważyć pracę umysłową z aktywnością fizyczną,

-dba o swoją sylwetkę,

-odpowiednio organizuje czas wolny uwzględniając proporcje miedzy wypoczynkiem a pracą.

0;

I-III;

IV-VI.

 

4. Moje miejsce w grupie rówieśniczej

1. Znam swoje mocne i słabe strony.

- uczenie się umiejętności  odnoszenia sukcesu i ponoszenia porażki,

-poznanie podobieństw i różnic między rówieśnikami,

- poznanie czynników stymulujących rozwój człowieka,

- jak pracować nad sobą.

-pogadanka,

-drama,

-lekcje wychowawcze,

-imprezy klasowe, szkolne,

-zajęcia pozalekcyjne

-potrafi ocenić swoje mocne i słabe strony,

-wymienia działania prowadzące do sukcesu,

-rozumie, że trzeba pracować nad własnym charakterem; eksponować zalety i niwelować wady,

-wie, jak realizować swoje cele życiowe

 

IV-VI

2. Co to znaczy być asertywnym?

- poznanie znaczenia słowa asertywność,

-poznanie różnych sposobów kulturalnego odmawiania,

-osoby, do których można się zwrócić w kłopotliwej sytuacji.

-drama,

- lekcje wychowawcze,

- przyroda,

- zajęcia świetlicowe,

- potrafi odróżnić  zachowania asertywne od agresywnych i uległych,
- wie, jak odmówić, gdy jest się namawianym, np. do palenia, picia i narkotyzowania się,
- wie, do kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacji trudnej,
- potrafi odróżnić zachowania zagrażające zdrowiu od zachowań bezpiecznych.

 

IV-VI

3. Jak współpracuję w grupie?

- uczenie się tworzenia właściwych

relacji między ludźmi ,

- poznanie różnorodnych postaw i

charakterów,

-jak nawiązywać kontakty z innymi ludźmi,

- uczenie rozwiązywania  konfliktów ,

- uczenie prezentowania własnego zdania, poglądów, opinii

-normy społeczne i ich przestrzeganie.

 

- lekcje wychowawcze

- warsztaty

- konkursy

- metoda projektu

 

- potrafi dostrzec korzyści

wynikające z współdziałania w grupie,

-potrafi  nawiązywać  właściwe kontakty z innymi ,

-potrafi  podjąć  działania  prowadzące do rozwiązania agresji  słownej i fizycznej,

-szanuje zdanie innych,

- zaznacza swoje stanowisko w kulturalny sposób,

- potrafi przestrzegać normy

społeczne.

 

I-III,

IV-VI.

4.Uczucia i emocje, które odczuwam.

- nazywanie uczuć  i  wyrażanie ich,

-uczenie się  właściwego komunikowania się z innymi,

- techniki radzenia sobie ze stresem,

- uczenie empatii.

 

- lekcje wychowawcze ,

- wdżwr,

- spotkania z pedagogiem,

- sytuacje okazjonalne,

- przedstawienia .

 

- potrafi nazywać uczucia , wyrażać uczucia

- dostrzega zależność między

własnymi emocjami, a

emocjami innych ,

-potrafi właściwie  komunikować się z innymi ,

- potrafi radzić sobie ze stresem,

-  potrafi zapanować nad emocjami .

 

IV-VI

 

5. Mój stosunek do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

 

 1.   Problemy i potrzeby ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych.

- uczenie tolerancji życzliwości,

- uczenie szacunku wobec starszych, chorych i niepełnosprawnych,

- uczenie empatii.

 •  

- akcja świąteczna,

- współpraca z Domem Samotnej Matki,

- akcja „Góra Grosza”,

- lekcje wychowawcze,

- wdżwr,

- zajęcia świetlicowe,

- organizacja Dnia Babci i Dziadka w szkole

- rozumie, co to znaczy być tolerancyjnym,
- potrafi wskazać możliwość pomocy niepełnosprawnym,
- potrafi odpowiednio zachować się wobec osób starszych i niepełnosprawnych (okazuje szacunek wobec ułomności, niepełnosprawności),

 

 •  

2. Jakie organizacje pomagają chorym, starym i niepełnosprawnym?

- poznanie roli organizacji niosących  pomoc potrzebującym,

-  czym jest  wolontariat

 

-lekcje wychowawcze,

- zajęcia świetlicowe,

-spotkania z wolontariuszami z najbliższego środowiska.

- zna nazwy organizacji niosących ludziom pomoc,

- wymienia sytuacje, w których niezbędna jest pomoc innych ludzi

 •  

3. Udzielamy pierwszej pomocy przedmedycznej.

-poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- warsztaty

- potrafi właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego,

- udziela pierwszej pomocy.

 •  
 •  

 

6. Wpływ używek i substancji psychoaktywnych. Życie bez nałogów.

 

1.Wpływ postępu cywilizacyjnego na nasze życie i zdrowie.

- uczenie bezpiecznego  korzystania z dóbr cywilizacyjnych,

- poznanie zagrożeń

naturalnych i

cywilizacyjnych,

- uczenie  zachowań sprzyjających

zdrowiu: bezpieczne

opalanie się, ograniczenie

aerozoli, kontrola

substancji chemicznych w

domu i w produktach

chemicznych, unikanie

hałasu ,

- poznanie zjawiska alergii,

- znaczenie reklamy,

- poziom konsumpcji , a

ilość odpadów ,

- poznanie zagrożeń w czasie burzy,

powodzi, pożaru

(klęski żywiołowe).

-pogadanki,

- lekcje wychowawcze,

- konkursy,

- warsztaty,

- spotkanie ze strażą pożarną,

- realizacja ścieżki ekologicznej,

- zajęcia profilaktyczno- wychowawcze

- wymienia pozytywne i negatywne

aspekty postępu cywilizacyjnego,

 - wymienia  zjawiska o

charakterze globalnym

spowodowane działalnością człowieka ,

- potrafi wskazać  zachowania

chroniące przed złym wpływem środowiska,

- wie, skąd się biorą alergie, 

- wyjaśnia, jaki wpływ ma hałas na nasze zdrowie i życie,

- potrafi segregować odpady,

- wymienia przyczyny klęsk

żywiołowych ,

 - wie, jak zachować się w czasie burzy, pożaru, powodzi.

IV-VI.

2. Jakie substancje chemiczne są w moim otoczeniu?

 - poznanie różnych środków chemicznych stosowanych najczęściej w domu

-  poznanie oznakowań substancji

chemicznych,

-  poznanie zasad zabezpieczania i

przechowywania substancji

chemicznych,

- jak postępować  w sytuacji

zagrożenia, które wynikło  z

nieostrożnego obchodzenia

się z substancjami

chemicznymi ?

 

-pogadanka,

-prezentacja,

-technika, przyroda

- wymienia różne zastosowania substancji chemicznych najczęściej stosowanych w domu,
- rozróżnia substancje niebezpieczne, toksyczne, łatwopalne, wybuchowe,
- rozpoznaje oznakowania substancji niebezpiecznych,
- umie właściwie zachować się w przypadku kontaktu z przedmiotami i substancjami niebezpiecznymi,
- wie kogo zawiadomić w razie niebezpieczeństwa,
- rozumie potrzebę sortowania śmieci              

IV-V.

3. Jak bezpiecznie korzystać ze źródeł energii oraz  urządzeń w domu?

- poznanie źródeł energii,

- jak prawidłowo odczytać treść instrukcji obsługi sprzętu domowego ,

- poznanie zagrożeń wynikających z wadliwej instalacji elektrycznej, gazowej,

węglowej, spalinowej

- poznanie zagrożeń wynikających z niesprawności sprzętu domowego,

- poznanie zasad postępowania w razie awarii

 

- warsztaty,

- plakaty,

- pogadanka,

- lekcje wychowawcze.

 

- wymienia źródła energii,

- dostrzega zagrożenie wynikające z wadliwego działania urządzenia w domu i zapobiega mu,

- zachowuje środki ostrożności podczas

korzystania z urządzeń domowych,

- odpowiednio zachowuje się

w razie zagrożenia,

 

 

IV-VI

4. Poznajemy niebezpieczne choroby wśród młodzieży.

- poznanie zagrożeń wynikających z wzorów proponowanych przez media i modę (nadmierne odchudzanie się: anoreksja, bulimia),

- gdzie  szukać pomocy w razie zaistnienia problemu

 

- pogadanka ,

- lekcje wychowawcze,

- spotkanie z psychologiem

- broszury,

- filmy

 

-potrafi krytycznie podchodzić do

wzorców proponowanych przez modę i media,

-potrafi rozpoznać  zagrożenie

chorobą i szukać pomocy

 

IV-VI.

5.Poznajemy zagrożenia wynikające ze stosowania używek.

- poznanie różnic między używaniem a nadużywaniem,

-poznanie przyczyny sięgania po

papierosy, alkohol, środki psychoaktywne wśród młodzieży,

-jakie są skutki uzależnienia,

-poznanie sposobów niesienia pomocy osobom uzależnionym.

 

-lekcje wychowawcze,

- warsztaty,

- plakaty,

- spotkania z pedagogiem

 

- wyjaśnia na czym polega

nałóg,

- wymienia przyczyny sięgania po papierosy, alkohol, środki psychoaktywne,

- wymienia skutki uzależnienia,

- podaje odpowiednie argumenty

przeciwko używaniu tytoniu, piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków,

- potrafi zachować się asertywnie wobec osoby  proponującej używki,

- wskazuje miejsca pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem.

 

VI

 

                                                                                                                            opracowała: Małgorzata Hlastawa- Wojtowicz