liczba odwiedzin: 369183

Nawigacja


INFORMACJE KONKURSY LITERACKI DLA ABSOLWENTÓW I OSÓB DOROSLYCH KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW ZSP KRUSZYN KONKURS FOTOGRAFICZNY KONKURS PLASTYCZNY KONKURS GRAFICZNY IMPREZY TOWARZYSZĄCE

70 -lecie szkoly - imprezy towarzyszące

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW ZSP KRUSZYN

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kruszynie

zaprasza do udziału w konkursie literackim organizowanym

z okazji obchodów 70- lecia szkoły

pt. "Taka szkoła to moje marzenie"

 

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania literaturą.

2. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.

3. Pobudzanie wrażliwości.

4. Promocja talentów literackich.

 

Temat i forma:

Każdy uczestnik ma prawo do indywidualnej interpretacji tematu. Proponowane formy: list, opowiadanie, wiersz.

Prace mogą być napisane odręcznie lub stanowić wydruk komputerowy.

Do pracy powinna być dołączona osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, klasą oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

 Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony dla uczniów z kl.4-6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

 Ocena i nagrody:
Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce:

Prace należy  dostarczyć do P. Małgorzaty Hlastawy- Wojtowicz w terminie do 15.05.2017 roku .

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez nauczyciela

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac konkursowych w całości obciąża uczestnika konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac  w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych.

Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora wraz z prawami autorskimi.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

opracowała: Malgorzata Hlastawa -Wojtowicz

 

(zał. 1)  

Oświadczenie

 

Przystępując do konkursu oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu konkursu i zgadzam się z jego postanowieniem, że nadesłane prace przechodzą czasowo na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez umieszczanie ich w podpisie pracy, w publikacjach, na wystawach oraz na potrzeby konkursowe.

  

Podpis autora  pracy:  _______________________________________________

 

Podpis opiekuna prawnego: __________________________________________

(w przypadku osoby niepełnoletniej)