liczba odwiedzin: 347097

Nawigacja


INFORMACJE KONKURSY LITERACKI DLA ABSOLWENTÓW I OSÓB DOROSLYCH KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW ZSP KRUSZYN KONKURS FOTOGRAFICZNY KONKURS PLASTYCZNY KONKURS GRAFICZNY IMPREZY TOWARZYSZĄCE

70 -lecie szkoly - imprezy towarzyszące

KONKURS PLASTYCZNY

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

organizowanym z okazji obchodów 70 – lecia szkoły

pt.: „Szkoła w Kruszynie wczoraj i dziś”

 

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego jest    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie.

Cele konkursu.

1. Celem konkursu jest uczczenie 70 - lecia szkoły.

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności plastycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 0 – III,

- uczniowie klas IV – VI,

- absolwenci szkoły, rodzice uczniów, pracownicy szkoły, mieszkańcy gminy.

2.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną, dotąd niepublikowaną pracę.

3.Prace powinny zostać wykonane na papierze i mieć format A4 lub A3.

4.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z trwałych materiałów gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.

5. Prace niezgodne z regulaminem, uszkodzone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brane pod uwagę.

6.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.

7.Zgłoszone do konkursu prace powinny byś opatrzone metryczką  zawierającą następujące informacje:

- imię i nazwisko ( w przypadku uczniów klasę),

- adres do korespondencji listowej lub e- mail, telefon kontaktowy.

8.Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z oświadczeniem (zał.1) do dnia 1.05.2017 r. do sekretariatu szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie, ul Kasztanowa 1 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 14 91 lub do pani Joanny Czaplickiej.

9.Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.10.2017 r. podczas uroczystości obchodów 70 – lecia szkoły.

11.Autorzy najlepszych prac  otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy wręczone podczas uroczystości obchodów 70 - lecia szkoły 20.10.2017 r.

12.Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o  miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

13.Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na konkurs w całości obciąża uczestnika konkursu.