• KONKURS PLASTYCZNY

    • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie

     zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

     organizowanym z okazji obchodów 70 – lecia szkoły

     pt.: „Szkoła w Kruszynie wczoraj i dziś”

      

     Organizatorzy konkursu

     Organizatorem konkursu plastycznego jest    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie.

     Cele konkursu.

     1. Celem konkursu jest uczczenie 70 - lecia szkoły.

     2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

     3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności plastycznej.

     Warunki uczestnictwa w konkursie

     1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

     - uczniowie klas 0 – III,

     - uczniowie klas IV – VI,

     - absolwenci szkoły, rodzice uczniów, pracownicy szkoły, mieszkańcy gminy.

     2.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną, dotąd niepublikowaną pracę.

     3.Prace powinny zostać wykonane na papierze i mieć format A4 lub A3.

     4.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z trwałych materiałów gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.

     5. Prace niezgodne z regulaminem, uszkodzone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brane pod uwagę.

     6.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.

     7.Zgłoszone do konkursu prace powinny byś opatrzone metryczką  zawierającą następujące informacje:

     - imię i nazwisko ( w przypadku uczniów klasę),

     - adres do korespondencji listowej lub e- mail, telefon kontaktowy.

     8.Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z oświadczeniem (zał.1) do dnia 1.05.2017 r. do sekretariatu szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie, ul Kasztanowa 1 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 14 91 lub do pani Joanny Czaplickiej.

     9.Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.

     10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.10.2017 r. podczas uroczystości obchodów 70 – lecia szkoły.

     11.Autorzy najlepszych prac  otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy wręczone podczas uroczystości obchodów 70 - lecia szkoły 20.10.2017 r.

     12.Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o  miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

     13.Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na konkurs w całości obciąża uczestnika konkursu.