liczba odwiedzin: 369229

Nawigacja


ZAPISY NA ROK 2020/2021 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE 2020-2021 PLAN PRACY NAUCZYCIELI INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2020/2021 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2020/2021 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty PROCEDURY W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA 2020-2021 REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT

PRZEDSZKOLE

PLAN WYCHOWAWCZY

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się plan wychowawczy Przedszkola Publicznego w Kruszynie. Jednocześnie w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie analizuje każdorazowo plany miesięczne, które przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia pod względem zgodności z podstawą programową, realizacji zadań i celów.

Dyrektor

 

PLAN WYCHOWAWCZY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KRUSZYNIE

CELE :

 • Tworzenie warunków do lepszej adaptacji dziecka w przedszkolu.
 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń .
 • Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych przez własne działania oraz dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 • Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 • Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”.
 • Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.

METODY PRACY:

 • zabawy i gry tradycyjne i integracyjne
 • udział w akcjach lokalnych i ogólnopolskich: „Góra Grosza”, „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
 • gry i zabawy tematyczne i dowolne
 • historyjki obrazkowe,
 • spotkania z ekspertami: policjantem, lekarzem, pielęgniarką,
 • dyskusje z grupą przy ilustracjach,
 • opowiadania, legendy, baśnie, czytanki
 • scenki rodzajowe
 • twórczość dziecięca- muzyczna, plastyczna ,słowna
 • Relaksacje przy muzyce,
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn.

FORMY PRACY:

 • Praca zespołowa
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dziecko:

 • Przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje wynikające z ich łamania.
 • Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, prosi i korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Rozróżnia prawdę, fałsz; dobro od zła.
 • Kultywuje tradycje swojej rodziny.
 • Ma świadomość tożsamości narodowej, rozpoznaje symbole – godło, flaga, hymn; wie, że należy się do nich odnosić z szacunkiem..
 • Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, samopoczuciu, nazywa towarzyszące mu stany emocjonalne.
 • Nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się z wyglądu, niepełnosprawności, stanu majątkowego innych, nie przedrzeźnia, nie przezywa.
 • Dba o porządek wokół siebie.
 • Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych – dzień, dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam – w stosunki do osób starszych jak i rówieśników.

Zadania i sposoby realizacji

1.Tworzenie warunków do lepszej adaptacji dziecka w przedszkolu

 1. Organizowanie w przedszkolu „Dni Otwartych” dla dzieci nowoprzyjętych.
 2. Opracowanie programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
 3. Organizacja zebrań grupowych w celu ujednolicenia działań Przedszkola i środowiska domowego związanych z adaptacją dziecka do warunków przedszkolnych
 4. Wykorzystywanie w pracy wychowawczo- dydaktycznej zabaw integracyjnych ułatwiających adaptację dzieci. Organizowanie zabaw tematycznych.
 5. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodziców potrzebujących wsparcia – psycholog, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

2. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną.

 1. Prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami. Włączanie rodziców w roczną pracę przedszkola- udział w wycieczkach, pomoc w organizacji uroczystości, w tworzeniu i organizacji pomocy do zajęć
 2. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych

3. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości.

Rozwijanie umiejętności prawidłowych zachowań dzieci w sytuacji konfliktowej.

 1. Wdrażanie dzieci do pomagania sobie w różnych sytuacjach
 2. Uczenie dzieci prowadzenia dialogu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób pozbawiony agresji.
 3. Prowadzenie rozmów indywidualnych-wdrażanie do samooceny zachowania.
 4. Organizowanie kącików „ Kodeks przedszkolaka”
 5. Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z literatury itp.)
 6. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, kino, itp.)

4. Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zachowania się.

 1. Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych, stosowanie ich w określonych sytuacjach
 2. Włączanie dzieci do podejmowania czynności porządkowych w sali – sprzątanie zabawek, układanie książek, odkładanie przyborów na wyznaczone miejsce.
 3. Zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami savoir – vivr’u – wdrażanie do stosowania ich w codziennych sytuacjach.
 4. Uczenie pełnienia określonych obowiązków wobec grupy: dyżurny.
 5. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami. Zorganizowanie kącika tematycznego „Prawa dziecka”.
 6. Przeprowadzenie zajęć tematycznych np. „Uczucia i emocje”, „Jesteśmy życzliwi dla innych” oraz organizowanie zabaw dydaktycznych wynikających z potrzeb grupy.

5. Systemy motywacji w przedszkolu:

a) Stosowane systemy wzmocnień pozytywnych

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy, naklejki,
 • przydział funkcji.

b) Stosowane systemy wzmocnień negatywnych

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu,
 • rysowanie obrazka na przeprosiny.

6.Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 1. Prowadzenie zabaw, zajęć zorganizowanych nt. podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, środowisku domowym, w stosunku do obcych ludzi i zwierząt.
 2. Organizowanie spotkań z policjantem n/t „Bezpieczne spacery”, pielęgniarką n/t „Jak dbać o zdrowie”, strażakiem nt. „Żyjemy bezpiecznie – znamy numery alarmowe”, Leśnikiem n/t „Bezpieczny spacer po lesie”
 3. Organizowanie zabaw sprzyjających poznaniu różnych stanów emocjonalnych i uczenie odreagowania ich w bezpieczny dla siebie i innych sposób.

7. Kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci- poznawanie swojej miejscowości i kraju.

 1. Przybliżanie dzieciom historii naszego kraju: legendy, uroczystości państwowe.
 2. Organizowanie ciekawych kącików tematycznych np. „Moja mała ojczyzna” i „Polskie symbole narodowe”
 3. Organizowanie spacerów i wycieczek po miejscowości Niedrzwica Duża oraz instytucji użyteczności publicznej: poczta, biblioteka, piekarnia.
 4. Realizowanie programu autorskiego „jestem Polakiem – mieszkam w Europie”.
 5. Kultywowanie tradycji związanych z obchodami świąt państwowych – składanie kwiatów, zapalanie zniczy, wykonywanie kotylionów, flag.

8.Model absolwenta.

Dziecko:

 1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości,
 2. Osiągnęło dojrzałość szkolną – jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze,
 4. Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne,
 5. Ma pozytywny obraz samego siebie,
 6. Ma świadomość własnej tożsamości,
 7. Jest komunikatywne,
 8. Nie boi się wyrażać własnych opinii,
 9. Dąży do rozwiązywania problemów,
 10. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości,
 11. Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowe i przynależności państwowej,
 12. Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 13. Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską,
 14. Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,
 15. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
 16. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 17. Pomaga innym potrzebującym pomocy.