liczba odwiedzin: 347101

Nawigacja


WSPIERAMY UZDOLNIENIA

Informacja

 

„Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki,

jeśli go się trzyma w szafie”

 

Ludwik Hirszfeld

 

              

 

 

 

 

               Widząc potrzebę pracy z uczniem uzdolnionym nasza szkoła postanowiła przystąpić do programu Ogólnopolskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Program ten ma na celu stworzenie szkoły, która będzie jeszcze bardziej przyjazna, twórcza, tolerancyjna, otwarta na nowe działania.

               Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia pomoże usystematyzować i zaplanować działania zmierzające do efektywniejszej pracy z uczniem uzdolnionym. Chcemy, aby nasze działania wspierały uczniów w samorozwoju i twórczej aktywności.

 

Cele programu

Cel główny

 

Wszechstronny rozwój każdego ucznia Szkoły Podstawowej w Kruszynie, pomoc w procesie uczenia się pozwalająca na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień, żeby każdy uczeń mógł odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

 

Cele szczegółowe:

 • zidentyfikowanie i zdiagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych,
 • pomaganie uczniom w odkrywaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
 • poznanie przez uczniów swojego stylu uczenia się i technik im odpowiadających oraz typów wielorakiej inteligencji,
 • zachęcanie uczniów do aktywności twórczej,
 •  promocja osiągnięć uczniów w szkole, środowisku lokalnym i poza nim,
 • indywidualizacja nauczania,
 • dobór odpowiednich metod nauczania – metody aktywizujące,
 • ukierunkowywanie pracy ucznia, aby osiągnął postęp w rozwoju (motywowanie do samorozwoju),
 • systematyczne dokumentowanie rozwoju uzdolnień,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • zaproponowanie ofert zajęć dla dzieci uzdolnionych,
 • motywowanie uczniów do wykorzystywania swoich uzdolnień w dalszej pracy,
 • zaangażowanie rodziców do współpracy w zakresie wspierania uzdolnień dzieci,
 •  przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i samorozwoju,
 • stwarzanie warunków do rozpoznania i wspierania uzdolnień, osiągania sukcesu na miarę możliwości dziecka,
 • rozwój uczniów zgodny z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami.

 

Założenia programu

 

Wszyscy uczniowie są zdolni.