• PROMOCJA ZDROWIA 2019-2020

    • Definicja szkoły promującej zdrowie

     Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

     •          systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

     •          wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

     Nowy model SzPZ uwzględnia trzy poziomy:

     1.         Warunki dla tworzenia SzPZ.

     2.         Główne obszary działań.

     3.         Oczekiwane efekty

      

     Standardy szkoły promującej zdrowie

      

     1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
      i długofalowości tych działań.
     2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli
      i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
     3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
      i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

     Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

      

     Plan działania na rok szkolny 2019/2020

     Badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety.

     Problem priorytetowy: Uczniowie w klasie niechętnie ze sobą współpracują

     Problem priorytetowy

     Zadania do realizacji

     Forma realizacji

     Termin realizacji

     Odpowiedzialni

     Uczniowie w klasie niechętnie ze sobą współpracują

     -zwiększenie współpracy pomiędzy uczniami w klasie

      

     -integracja klasy

     -zajęcia grupowe integrujące zespół klasowy

      

     -prowadzenie lekcji zawierającej elementy pracy grupowej

     -organizowanie imprez i uroczystości klasowych

     -tworzenie możliwości zespołowego podejmowania decyzji

     (np. dotyczących terminów, form realizacji imprez)

     -włączanie rodziców w życie szkoły

     Cały rok szkolny

     -nauczyciele

      

     -wychowawcy

      

     -pedagog