NAWIGACJA

ZAPISY NA ROK 2017/2018 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2017/2018 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2017/2018 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty

PRZEDSZKOLE

ZAPISY NA ROK 2017/2018

Szanowni Państwo!

OBECNIE BRAK MIEJSC DLA DZIECI 3,4,5 i 6 LETNICH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 


 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ( do końca roku szkolnego 2015/2016). Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie DEKLARACJĘ kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017.

Deklaracje należy złożyć w terminie do 4 marca 2016 r.

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

DEKLARACJA

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Uwaga !

Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Kruszynie przez pewien okres roku szkolnego 2015/2016, a obecnie są wypisane - podlegają procedurze rekrutacji.

 

REKRUTACJA DLA DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KRUSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

OBWÓD SZKOŁY; Kruszyn, Łaziska

Wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Kruszynie na rok szkolny 2016/2017 w ramach postępowania rekrutacyjnego do pobrania na stronie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Kruszynie.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

3,4,5,6 latki

Oświadczenie

zał. nr 1

Oświadczenie

zał. nr 2

KARTĘ ZAPISU WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE ZSP KRUSZYN

W TERMINIE  DO  22 MARCA 2016r.

 

Dzieci spoza obwodu przedszkola:

Rodzice dzieci nie zamieszkłaych w obwodzie przedszkola mogą składać karty zapisu do Publicznego Przedszkola             w Kruszynie w ramach rekrutacji uzupełniającej

KARTĘ ZAPISU WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE ZSP KRUSZYN

W TERMINIE DO 31 MAJA 2016r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/ 2017 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez Radę Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr  III/22/15  z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każdemu kryterium przypisana jest określona ilość punktów. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/ szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, o których mowa w ww. uchwale. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Ustawa precyzuje, że obowiązek przedszkolny, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Do Publicznego Przedszkola w Kruszynie bedą przyjmowane dzieci 3-4-5 letnie. Zgodnie z Uchwałą nr III/22/15

Rady Gminy Bolesławiec z dn. 4 marca 2015r. w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 5 letnie


1. Zgodnie z art. 20c ust. 1 ww. ustawy rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym jest prowadzona do przedszkola, lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, a nie do oddziału przedszkolnego. W myśl art. 6. ust.1 przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (…)

Art. 6 ust. 4 stanowi natomiast, że przepisy ust 1. stosuje się również do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Oznacza to, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należy, także w zakresie dotyczącym rekrutacji, traktować jak przedszkola.