liczba odwiedzin: 369237

Nawigacja


Cele i zadania projektu Zajęcia realizowane w ramach projektu

PROJEKT INDYWIDUALIZACJI

Cele i zadania projektu

           Od dnia 1 września 2011r. Gmina Bolesławiec uczestniczy w realizacji projektu systemowego

„Usuwamy bariery – indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec” wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III szkół podstawowych, funkcjonujących w Gminie Bolesławiec.

       Do celów szczegółowych projektu należą:

       - zapewnienie każdemu dziecku realizującemu  I etap edukacyjny w szkole podstawowej oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

        - poprawa efektów kształcenia uczniów i uczennic we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec,

       - zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania,

       - poprawa kompetencji uczniów  w zakresie czytania i pisania, myślenia i kompetencji matematycznych, kształtowanie umiejętności społecznych, korygowanie wad wymowy i wad postawy, rozwijanie zdolności i zainteresowań,

       - wzbogacenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny, wspomagający proces indywidualizacji.

 

Dzialania podejmowane w projekcie:

Wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami i z uczennicami z klas I - III.

Realizowanie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.

Realizowane będą zajęcia:

-  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

W ramach projektu nauczyciele szkół gminnych oraz specjaliści z zewnątrz: logopeda i socjolog podczas trzech semestrów szkolnych (rok szkolny 2011/2012 oraz pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013) będą prowadzić bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla 169 uczniów w wymiarze łącznym 2430 godzin zajęć.