NAWIGACJA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Ważne informacje

Samorząd Szkolny

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRUSZYNIE

 

 1. Skład samorządu.
 2. Plan pracy samorządu.
 3. Regulamin samorządu.

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA- Klaudia Pala

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

SEKRETARZ - Martyna Giza

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Karolina Kowalczyk

Samorządy klasowe:

kl.1
przewodniczący - Kiepura Jakub
zastępca - Tarnowska Amelia
skarbnik - Zmaczyński Fabian

kl.3a
przewodniczący - Wojciech Jaworski
zastępca - Kędzierska Aleksandra
skarbnik - Rościszewski Filip

kl.3b
przewodniczacy- Janiec Karol
zastępca-
skarbnik-

kl.4a

przewodniczacy-Kośmicki Przemysław
zastępca-Rybińska Oliwia
skarbnik-Filip Zięba

 

kl. 4b

przewodniczący -Księżyk Konrad
zastępca- Michalski Jakub
skarbnik-Zielińska Lena

kl.5

przewodnicząca -Zuzanna Samsonowicz
zastępca-Marks Oliwia,
skarbnik-Urbanowicz Patrycja

kl.6

przewodnicząca-Milena Uznańska
I zastępca- Patrycja Bojko
II zastępca-Katarzyna Chwała

 

kl.7
przewodniczący: Klaudia Pala
zastępca: Kasia Mazurkiewicz
skarbnik:

 

2. PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO KL.1-7

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Organizacja pracy samorządu.

 1. Wybory do Rady Uczniowskiej:
 1. przydział czynności funkcyjnych,
 2. zapoznanie z regulaminem,
 3. ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny.

 

 1. Opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.

 

 1. Redagowanie gazetki ściennej.

Opiekun SU, wychowawcy klas.

 

 

 

 

Opiekun SU

 

 

Opiekun SU, Zarząd SU

 

Sekcja dekoracyjna.

Wrzesień

2.

Zadania związane z kształtowaniem własnego stosunku uczniów do nauki.

 1. Współzawodnictwo w nauce pomiędzy klasami oraz promowanie sylwetek najlepszych uczniów

    ( redagowanie kącika pod

    hasłem: „ Gratulujemy”)

 

Zarząd SU

Sekcja dekoracyjna,

 

 

 

 

 

opiekun SU.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Po I i II

semestrze

3.

Zadania dotyczące uczestnictwa w planowaniu życia i pracy szkoły oraz kształtowania odpowiedzialnoś-ci za podejmowane działania.

 1. Organizowanie zebrań członków Samorządu Uczniowskiego.
 2. Udział samorządów klasowych w wyborach do Rady Uczniowskiej.
 3. Aktywne włączenie się w organizowanie
   i uroczystości szkolnych : ślubowanie klas I SP, Święto Edukacji Narodowej, 21 marca, Święto sportu szkolnego.

 

 

 1. Akcje charytatywne: zbieranie darów dla schronisk

Opiekun SU

Zarząd SU

 

Wychowawcy

 

 

Opiekun SU,

Wychowawcy.

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Opiekun SU,

Opiekunowie organizacji. Samorządy klasowe.

Cały rok

 

 

Wrzesień

 

 

Zgodnie z harmonio-gramem imprez.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Czerwiec

 

4.

Zadania mające na celu wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność artystyczna:
 1. prezentowanie się klas na szkolnych imprezach,
 2. zorganizowanie konkursów międzyklasowych  podczas imprez szkolnych.
 1. Działalność rozrywkowa :
 1. imprezy klasowe wg planów samorządów klasowych,
 2. imprezy ogólnoszkolne:

    Dzień Chłopaka, Andrzejki,

    Mikołajki, Choinka,

    Walentynki, Dzień Wiosny,

    Dzień Dziecka.

 

 

 1. Włączenie się do akcji

    charytatywnych:

 

 

a) Góra Grosza

 

Wychowawcy, sam. klas.

Opiekun SU

 

 

 

Wychowawcy, sam. klas.

Dyrekcja szkoły, opiekun SU.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele wych. fiz.

 

 

 

Zarząd SU

Opiekun SU

 

Wg harmonogramu imprez

 

 

Cały rok.

 

Wg

harmono-gramu imprez

 

Cały rok.

 

 

 

 

 

Październik

Styczeń

5.

Zadania dotyczące udziału młodzieży w zarządzaniu szkołą.

1. Organizowanie akcji

    zarobkowych:

 1. dyskoteki,
 2. loteria fantowa,
 3. zbiórka surowców wtórnych ( makulatura, plastik).

2. Wyrażanie opinii Rady 

    Uczniowskiej nt. spraw 

    związanych z działalnością  i życiem szkoły.

 3. Ustalanie regulaminów

    Konkursów.

 4.Rozstrzyganie niektórych

    konfliktów.

 

Opiekun SU, Zarząd SU

 

 

 

 

 

Zarząd SU opiekun SU

 

 

Zarząd SU, opiekun SU

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

6.

Zadania dotyczące zagadnień kultywowania tradycji w środowisku szkolnym .

 1. Zorganizowanie akcji porządkowania grobów żołnierskich z I i II wojny światowej.
 2. Obchody Święta Szkoły.
 3. Działania związane z Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Matki
 4. Zorganizowanie uroczystych akademii z okazji Święta Niepodległości i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Wychowawcy, opiekun SU,

N –l katecheta

Wychowawcy. Sekcja dekoracyjna.

 

 

N- l historii

Listopad

 

 

 

Listopad

Grudzień

 

Marzec

Maj

Listopad

 

Maj

7.

Współpraca ze środowiskiem

1. Aktywne włączenie się w uroczystości związane z tradycjami lokalnymi .

2. Włączenie się do akcji :

a) „Sprzątanie Świata”,

b) „Dzień Ziemi – Czysta 

     Gmina”.

3. Włączenie rodziców do

    współpracy ze szkołą.

Zarząd SU,

opiekun SU

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

 

2017/2018

 

 

Wrzesień

 

Kwiecień

 

Cały rok

 

3. REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

Cele Samorządu Szkolnego

1.Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.
2.Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność.

II. Struktura organizacyjna

1.Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, a uczniowie danej klasy tworzą samorządy klasowe.
2.Samorząd Szkolny swą działalnością obejmuje klasy 1- 6.
3.Samorząd pracuje w komisjach (sekcjach), przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowuje się na ogólnym zebraniu, gdzie wybiera się członków sekcji.
4.Ogół członków samorządu wyłania kandydatów do władz samorządu:
a) każdy zespół klasowy typuje trzech kandydatów do władz samorządu,
b) kandydat do władz samorządu musi spełniać następujące warunki:
- dobre wyniki w nauce,
- wysokie oceny z zachowania,
- zdolności organizacyjne, przywódcze (w pozytywnym znaczeniu),
- uzdolnienia literackie, plastyczne, deklamatorskie,
- inicjatywa, pomysłowość, opiekuńczość.
5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza (ogłaszanie listy kandydatów, plakaty) lub odbywają się podczas lekcji wychowawczych we wrześniu
6. Kadencja Samorządu trwa jeden rok szkolny. Przewodniczący samorządu i sekcji może swą funkcję pełnić przez dwie kadencje.
7. Walne zebrania samorządu szkolnego odbywają się trzy razy w roku:
a) wrześniu
b) styczniu/lutym
c) maju,
8. Zebrania samorządu lub poszczególnych sekcji mogą odbywać się częściej w miarę potrzeb.
9. Rada samorządu szkolnego, w skład, której wchodzą: przewodniczący, zastępca, liderzy sekcji mogą być poproszeni o udział w Radzie Pedagogicznej dotyczącej spraw uczniów np. przydzielenie nagród, pochwał, wyróżnień, kar i nagan, itp.

III. Zadania

1.Zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
2.Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym rozwój zainteresowań (hobby, turystyka, kultura, sport, itp.)
3.Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za sprzęt szkolny.
4.Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
5.Podkreślanie i wzbogacanie tradycji, troska o honor szkoły.


IV. Uprawnienia.
1. Zgłaszanie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, dyrekcji wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich.