liczba odwiedzin: 345003

Nawigacja


ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2020/2021 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2020/2021

LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIE PRZYJĘTYCH BĘDZIE OPUBLIKOWANA W SIEDZIBIE SZKOŁY NA TABLICY OGŁOSZEŃ

 

Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy" - wyjaśnia urząd w specjalnym poradniku edukacyjnym.

 

 

 

 

 

PROSZĘ O ZŁOŻENIE DODATKOWEGO DOKUMENTU - POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I

POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej w Kruszynie  do klasy I na rok szkolny 2020/2021

 

 

DYREKTOR ZSP KRUSZYN