liczba odwiedzin: 369151

Nawigacja


INFORMACJE KONKURSY LITERACKI DLA ABSOLWENTÓW I OSÓB DOROSLYCH KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW ZSP KRUSZYN KONKURS FOTOGRAFICZNY KONKURS PLASTYCZNY KONKURS GRAFICZNY IMPREZY TOWARZYSZĄCE

70 -lecie szkoly - imprezy towarzyszące

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 „Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości.”                                 Henri Cartier-Bresson

 

 

Wszystkich obecnych uczniów, ich rodziców oraz absolwentów  szkoły zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym: „SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZYNIE W OBIEKTYWIE FOTOGRAFICZNYM”

organizowanym w związku z Jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Konkurs powstał z myślą o wszystkich pełen pasji, kreatywnych, utalentowanych ludziach związanych z naszą placówką.  Dla Tych, dla których fotografia jest sposobem na pokazanie samego siebie, wyrażenia  własnych myśli, odczuć i emocji. Sposobem na ukazanie przemijającego czasu, świata wokół nas.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

 

I Organizatorzy

   -  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1

II Cele konkursu:

1. Celem konkursu jest popularyzacja szkoły w związku z jubileuszem 70-lecia placówki, a także integracja społeczności szkolnej.

2. Budzenie zainteresowania  historią szkoły.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i twórczej wyobraźni.

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej metody spędzania czasu.

5. Prezentacja i popularyzacja fotografii jako artystycznego środka przekazu

 

III Warunki uczestnictwa.

 

1.Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

- uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kruszynie

- rodzice  uczniów ZSP w Kruszynie  i absolwenci Szkoły Podstawowej w Kruszynie

2. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

3.Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie  dowolną techniką fotograficzną 1 zdjęcia lub serii zdjęć w ilości 3 pod wspólnym tytułem.

4. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne,

pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszej szkoły oraz jakość

wykonania fotografii.

5. Format prac fotograficznych jako odbitka lub wydruk w formacie A4 (dopuszczalny margines) oraz na płycie CD lub DVD  umieszczone  w katalogu. Format zdjęcia jpg (kompresja z maksymalną jakością), wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB. Zdjęcia mogą być poddane obróbce stosowanej w ciemni fotograficznej np. rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru, odszumianie, nie jest dopuszczalny fotomontaż.   

6. Prace tylko indywidualne.

7. Prace niezgodne z regulaminem, uszkodzone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia, zrolowane nie będą brane pod uwagę.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.

10. Zgłaszane do konkursu prace fotograficzne powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora (w przypadku ucznia również  klasę);

b) tytuł pracy;

c) o  ile jest to możliwe datę wykonania zdjęcia.

11. Prace konkursowe należy dostarczyć  wraz z oświadczeniem (zał.)   do dnia 5.06.2017r.  do sekretariatu szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1, 59-700 Bolesławiec

12. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora .

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października  2017 r. uroczystości 70- lecia szkoły

14. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy wręczone podczas

 uroczystości 70- lecia szkoły 20 października  2017 r.

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pisemnie  lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na konkurs

w całości obciąża uczestnika konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć  w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych.

Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora wraz z prawami autorskimi.

Przesłanie (dostarczenie)prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Opracowała: Beata Chmielik

 

(zał. 1)  

Oświadczenie

 

Przystępując do konkursu oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu konkursu

i zgadzam się z jego postanowieniem, że nadesłane prace przechodzą czasowo na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania

w dowolny sposób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez umieszczanie ich w podpisie pracy, w publikacjach, na wystawach oraz na potrzeby konkursowe.

  

Podpis autora  pracy:  _______________________________________________

 

Podpis opiekuna prawnego: __________________________________________

(w przypadku osoby niepełnoletniej)