liczba odwiedzin: 273212

Nawigacja


ZAPISY NA ROK 2020/2021 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE 2019-2020 PLAN PRACY NAUCZYCIELI INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2019/2020 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2019/2020 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty PRZEDSZKOLE W OKRESIE PANDEMII -COVID-19

PRZEDSZKOLE

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2019/2020

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Publiczne w Kruszynie czynne będzie od poniedziałku do piątku

w godz. od 6.00-16.00

Przedszkole do momentu oddania nowego budynku będzie znajdować się w obecnym budynku przedszkola oraz w budynku szkoły. W przedszkolu funkcjonować będą trzy grupy, nad którymi opiekę pełnić będą:

Grupa 3 i 4latków

wychowawca - mgr Patrycja Marcinowska

nauczyciel współorganizujący - mgr Grażyna Król

Grupa 4 i 5latków

wychowawca -mgr Dorota Żuk

Grupa 5 i 6 latków

wychowawca -mgr Joanna Piechota

 

nauczyciel przedszkola  - mgr Monika Czarnota (uzupełnienie godzin funkcjonowania oddziału)

 Każda z grup liczyć będzie do 25 osób.

 

Grupą dzieci 3-4 letnich dodatkowo wspomagać działania na rzecz dzieci będzie pomoc nauczyciela ( w godz. od 8.00-13.00).

Dla wszystkich grup - zgodnie z podstawą programową organizowane będą zajęcia z języka angielskiego, - w zależności od grupy zajęcia będą realizowane w cyklu 15 i 30 minutowym.

Rodzice- opiekunowie prawni będą zawierać umowę pisemną na świadczenie usług na catering.

 

ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 § 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Bolesławiec w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Godz. 8.00-13.00 – podstawa programowa (bezpłatnie)

Powyżej podstawy programowej  tj. w godz. 6.00-8.00 oraz od 13.00 do 16.00 (odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę  1 zł.)

§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł za jedno dziecko.

2. Zakres tych świadczeń obejmuje następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;

2) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne rozwijające uzdolnienia dziecka oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności;

4) opiekę nad dzieckiem podczas spoczynku lub spożywania posiłków.

3. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej godzinie opłata za świadczenia realizowane w tym czasie jest wyliczana proporcjonalnie do faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Na wniosek rodziców obniża się wysokość opłaty, o której mowa ust. 1:

1) o 50 % za kolejne dziecko w przypadku, gdy do przedszkola/oddziału przedszkolnego uczęszcza więcej niż

 jedno dziecko z danej rodziny;

2) o 50 % w przypadku, gdy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 30 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za płacę określonego w odrębnych przepisach.

§ 3. Opłata, o której mowa §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.

 

Wyżywienie:

W ramach cateringu  - posiłki dostarczać będzie Restauracja "Europa" w Kruszynie. Firma została wyłoniona w  postępowaniu zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

Rodzice, których dzieci bedą korzystały z posiłków, będą wnosili opłatę za wyżywienie na początku każdego miesiąca.

Dziecko przebywające w przedszkolu 5 godzin powinno mieć zapewniony ciepły posiłek (obiad)

Posiłki w przedszkolu będą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia. Powinny być to posiłki o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. W opracowaniu "Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym" autorstwa Marii Gassen- Piekarskiej (www.mmp.fio.org.pl) czytamy: "Zgodnie z zaleceniami racjonalnego żywienia, produkty z dziennej racji pokarmowej są prawidłowo wykorzystane, gdy zostaną właściwie rozłożone na odpowiednią liczbę posiłków. Dzieci w wieku 3 – 6 lat powinny otrzymywać 4-5 posiłków dziennie, a przerwy miedzy posiłkami nie powinny przekraczać 3,5 godziny."
Przerwy miedzy regularnie spożywanymi posiłkami powinny zapewnić organizmowi dostateczną ilość czasu na strawienie posiłków. Dzienna racja pokarmowa powinna więc zostać podzielona na klika posiłków. Składniki ciepłych posiłków są lepiej przyswajalne. Dlatego dzieci w wieku przedszkolnym powinny raz-dwa razy dziennie spożywać ciepłe posiłki.