liczba odwiedzin: 346967

Nawigacja


DLA RODZICÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO -OGÓLNA

DLA RODZICÓW

Ogólna klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe

Administratorem Danych Osobowych jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Kruszynie, ul.Kasztanowa 1

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (kontakt: ZSP w Kruszynie, ul.Kasztanowa 1, telefon 075 732 14 91, e-mail:spkruszyn@poczta.onet.pl)

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych ZSP  wynikają z realizacji zadań ustawowych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Gminy Bolesławiec.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Prawo oświatowe oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania danych osobowych Klientów ZSP .

Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w ZSP  wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

Informacja o profilowaniu i  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie dotyczy.