liczba odwiedzin: 369269

Nawigacja


PATRON SZKOŁY

PROCEDURA

NADANIE IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE

I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Kruszynie.

II. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

III. Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Rade Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 • promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • tworzy własny ceremoniał.

 

IV. PLAN PRACY

DZIAŁANIA

TERMIN

 1. Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona,

w skład którego wchodzą:

- p. Ewa Sokolińska – przewodnicząca

- p. Roland Lippik - zastępca

- p. Małgorzata Hlastawa- Wojtowicz

- p. Joanna Czaplicka

 

28 sierpnia 2019

 1. Opracowanie przez Zespół Koordynujący

         Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.

Wrzesień 2019

 1. Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości

- informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole

- zaznajomienie z planem działań podjętych

w celu wyboru patrona szkoły:

 • nauczycieli  - podczas zebrania Rady Pedagogicznej
 • uczniów – na apelach szkolnych

 i godzinach z wychowawcą

 • rodziców – w czasie zebrań informacyjnych
 • mieszkańców – poprzez stronę internetowa szkoły

- stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.

wrzesień – październik

2019

 1. Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.

październik

2019

 1. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:

- nauczycieli i pracowników szkoły

- uczniów

- rodziców

- mieszkańców Kruszyna i Łazisk

listopad

2019

 1. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona

    (opracowanie biogramów, tablice informacyjne,                       

     zajęcia z uczniami).

grudzień 2019 – styczeń 2020

 1. Wybory patrona szkoły.

styczeń 2020

 1. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.

styczeń 2020

 1. Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców, Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski.

luty 2020

   10.  Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu 

 prowadzącego szkołę.

luty 2020

   11.  Popularyzacja postaci patrona  

(prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie     

do biblioteki pozycji książkowych związanych

z patronem).

luty - wrzesień 2020

     12.  Przygotowanie uroczystości nadania imienia

         szkole.

maj 2020

   13.   Uroczystość nadania imienia Szkole

         Podstawowej w Kruszynie

- Msza św.

- poświęcenie sztandaru

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej

- część artystyczna.

Czerwiec-wrzesień 2020 r.

 

                            Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona