liczba odwiedzin: 369241

Nawigacja


PATRON SZKOŁY

REGULAMIN

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY

 

 

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach reprezentowanych przez patrona,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem,
 • nawiązuje współpracę ze szkołami o tym samym imieniu.

 ZASADY WYBORU

 • Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności  Polski, społeczności lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.
 • W wyborach bierze udział cała społeczność lokalna (uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy).
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona znajdują się w Planie Pracy nad nadaniem imienia.
 • Dyrektor wraz z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

WYBORY KANDYDATA

 • Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

- Samorząd Uczniowski

- Rada Rodziców

- Rada Szkoły

- Rada Pedagogiczna

- Rada Sołecka

 • Każdy organ może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.
 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na patrona z krótkim uzasadnieniem wyboru.
 • Podpisane przez osoby uprawnione zgłoszenia należy złożyć u dyrektora szkoły w terminie określonym w Planie Pracy.
 • Dyrektor i zespół koordynujący przygotuje alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, którą opublikuje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

WYBORY PATRONA

 • Wybory patrona szkoły odbędą się w styczniu 2020 r. (dzień i godzina zostaną podane w terminie późniejszym).
 • Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci, mieszkańcy Kruszyna i Łazisk.
 • Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście.
 • Głosujący otrzymują karty do głosowania, odbiór karty potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie.
 • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów.
 • Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej.
 • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę głosów, kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli (po dwóch członków organów zgłaszających) oraz dyrektora szkoły.
 • Posiedzenie w/w komisji powinno odbyć się w terminie 21 dni.
 • Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 • Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kruszynie do organu prowadzącego szkołę.

 

Uwaga: Podane terminy moga ule zmianie.

 

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona