liczba odwiedzin: 273415

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU OCENIANIE SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Kruszynie nr nr 8/2019/2020 z dnia 25.03.2020 r. 

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ZDALNEGO NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKOLNO –PRZEDSZKOLNYM W KRUSZYNIE

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia do obowiązujących na dany czas przepisów.
 2. Do jej realizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie służy platforma:
  e-dziennik ( edudziennik.pl oraz e-dysk zamieszczony na szkolnej stronie internetowej: szkolawkruszynie.edupage.org  w zakładce ZDALNE NAUCZANIE)
 3. Nauczyciele będą zamieszczać informacje równolegle na dwóch kanałach komunikacyjnych tj.: wiadomości tekstowe oraz w postaci załączników - na platformie ZDALNE NAUCZANIE, natomiast na e-dzienniku tylko wiadomości tekstowe (ze względu na brak możliwości technicznych zamieszczania załączników). Materiały zamieszczane będą najpóźniej w tym samym dniu przed rozpoczęciem zajęć.
 4. W przypadku zgłoszenia wychowawcy oddziału lub dyrektorowi szkoły przez ucznia / jego rodziców braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość wychowawca niezwłocznie podejmuje działanie polegające na zebraniu  od nauczycieli materiałów nauczania i przesyła je e-mailowo dyrektorowi szkoły, który drukuje je i udostępnia w formie papierowej w poniedziałki przy wejściu do szkoły  w godzinach 8:30 – 13:00.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Koordynatorami są wychowawcy poszczególnych oddziałów. 
 6. Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i dokumentować w formie pozwalającej ustalić liczbę przeprowadzonych zajęć.
 7. Wychowawcy i nauczyciele dokumentują pracę w postaci zapisów na platformie e-dysk w dokumencie stworzonym na potrzeby zdalnego nauczania oraz e-dzienniku.
 8. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 
 9. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 
 10. Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami: e-mail szkoły, nauczyciela poprzez e-dziennik oraz za pomocą innych udostępnionych narzędzi komunikacyjnych.
 11. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane i oceniane zgodnie z uregulowaniami WSO w zakresie skali ocen.
 12. Każdorazowo nauczyciel winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane i w jakim terminie powinny być wykonane.
 13. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, winny dać podstawę do oceny pracy ucznia.
 14. Uczeń przekazuje informację zwrotną za pośrednictwem dostępnych adresów e-mailowych (zamieszczonych na stronie internetowej szkoły) lub innych form komunikacji ustalonych przez nauczyciela prowadzącego lub wychowawcy.
 15. W okresie prowadzenia ZDALNEGO NAUCZANIA ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
 16. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły (np. brak możliwości  technicznych lub dostępu do sieci w miejscu zamieszkania)  nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.
 17. Ze względu na specyfikę sytuacji – niniejsze OGÓLNE ZASADY mogą być modyfikowane w związku ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli.