liczba odwiedzin: 273238

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU OCENIANIE SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

OCENIANIE

I. Ogólne zasady oceniania uczniów w okresie zdalnego nauczania:

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych podczas nauczania zdalnego programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.

2. Nauczyciel, poprzez ustalone formy kontaktu:

• informuje ucznia za pomocą dziennika elektronicznego, poczty internetowej lub innej dostępnej platformy edukacyjnej, o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu pracy własnej i planowaniu swojego rozwoju;

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia :

  •  pisemne prace domowe ,
  •  prace klasowe, sprawdziany, kartkówki  możliwe do przeprowadzenia w   nauczaniu zdalnym,
  •  zaangażowanie i aktywność ucznia,
  •  zapoznawanie się z treścią materiałów udostępnianych przez nauczycieli i wykonywanie poszczególnych zadań,
  •  umiejętność wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  •  wykonywanie zadań w formie rozwiązania udostępnionych przez nauczyciela kart pracy quizów, krzyżówek, zadań interaktywnych,
  •  prace pisemne przygotowane przez ucznia,
  •  prace plastyczne, projekty
  • systematyczność w wykonywaniu i wysyłaniu zadań  zlecanych przez nauczycieli,
  • uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej (sport, rekreacja, fitness) organizowanych przez szkołę w formie zdalnego nauczania,