liczba odwiedzin: 347115

Nawigacja


SKŁAD S.U. PLAN PRACY S.U. REGULAMIN S.U. AKCJA DZIECI- DZIECIOM

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

REGULAMIN S.U.

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

Cele Samorządu Szkolnego

1.Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.
2.Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność.

II. Struktura organizacyjna

1.Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, a uczniowie danej klasy tworzą samorządy klasowe.
2.Samorząd Szkolny swą działalnością obejmuje klasy 1- 6.
3.Samorząd pracuje w komisjach (sekcjach), przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowuje się na ogólnym zebraniu, gdzie wybiera się członków sekcji.
4.Ogół członków samorządu wyłania kandydatów do władz samorządu:
a) każdy zespół klasowy typuje trzech kandydatów do władz samorządu,
b) kandydat do władz samorządu musi spełniać następujące warunki:
- dobre wyniki w nauce,
- wysokie oceny z zachowania,
- zdolności organizacyjne, przywódcze (w pozytywnym znaczeniu),
- uzdolnienia literackie, plastyczne, deklamatorskie,
- inicjatywa, pomysłowość, opiekuńczość.
5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza (ogłaszanie listy kandydatów, plakaty) lub odbywają się podczas lekcji wychowawczych we wrześniu
6. Kadencja Samorządu trwa jeden rok szkolny. Przewodniczący samorządu i sekcji może swą funkcję pełnić przez dwie kadencje.
7. Walne zebrania samorządu szkolnego odbywają się trzy razy w roku:
a) wrześniu
b) styczniu/lutym
c) maju,
8. Zebrania samorządu lub poszczególnych sekcji mogą odbywać się częściej w miarę potrzeb.
9. Rada samorządu szkolnego, w skład, której wchodzą: przewodniczący, zastępca, liderzy sekcji mogą być poproszeni o udział w Radzie Pedagogicznej dotyczącej spraw uczniów np. przydzielenie nagród, pochwał, wyróżnień, kar i nagan, itp.

III. Zadania

1.Zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
2.Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym rozwój zainteresowań (hobby, turystyka, kultura, sport, itp.)
3.Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za sprzęt szkolny.
4.Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
5.Podkreślanie i wzbogacanie tradycji, troska o honor szkoły.


IV. Uprawnienia.
1. Zgłaszanie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, dyrekcji wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich.