liczba odwiedzin: 369157

Nawigacja


INFORMACJA O PROJEKCIE REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MATERIAŁY Harmonogram 2019-2020 Harmonogram 2018-2019

PROJEKT-OTWARTY UMYSŁ...

INFORMACJA O PROJEKCIE

UWAGA!  PROJEKT

"OTWARTY UMYSŁ"

REALIZOWNAY JEST OD 4 MAJA 2020 r. ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Gmina Bolesławiec od września 2018 roku rozpoczęła realizację projektu pn.

„Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej– konkursy horyzontalne.

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas IV-VIII  z 8 Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Bożejowice, Brzeźnik, Kruszyn, Ocice, Żeliszów, Kraśnik Dolny, Trzebień, Dąbrowa Bolesławiecka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych  oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy  u 322 uczniów i uczennic (164 K, 158 M) uczęszczających do 8 szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec  poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz wyposażenie szkolnych pracowni  matematyczno-przyrodniczych w niezbędny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne    do 30.06.2020r.

Okres realizacji projektu wrzesień 2018 – czerwiec 2020 r.

Całkowita wartość projektu 686 867,97 zł w tym dofinansowanie ze środków:

UE- 583 837,77 zł; z budżetu państwa – 68 659,70 zł.

Wkład własny- 34 370,50 zł

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Cykl zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic, w tym:
  • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i geografii
  • koła zainteresowań z matematyki, przyrody, fizyki, biologii, chemii  i informatyki

 

  1. Zajęcia terenowe dla uczniów/uczennic – wycieczki edukacyjne

 

  1. Zakup sprzętu TIK i wyposażenie matematyczno-przyrodniczych pracowni szkolnych