• RADA ZESPOŁU w ZSP KRUSZYN

    • CO TO JEST RADA ZESPOŁU?

     Rada szkołyrada zespołu, organ społeczny, powoływany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez dyrektora szkoły; jego zadaniem jest udział w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły.

      

     Rada Zespołu jest społecznym organem szkoły niezależnym od Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Rada Zespołu reprezentuje ogół rodziców , uczniów i nauczycieli danej szkoły i jest doskonałą płaszczyzną współpracy tych środowisk na rzecz budowania wspólnoty szkolnej. Rada Zespołu może być powołana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek Rady Rodziców . Tryb wyborów do rady szkoły reguluje statut szkoły a jej kompetencje są zapisane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe  (art.80)